Portfolio > Dormance/Dormancy

Ivujivik IV
Ivujivik IV
Coloured pencil
30 1/2 X 30 1/2 inches
2022